Program

W ramach Dnia Mózgu 2012 przygotowaliśmy:
• 7 wykładów
• 18 warsztatów
• 2 pokazy laboratoryjne

Szczegółowe informacje o poszczególnych punktach programu można znaleźć w odpowiednich zakładkach.

Pobierz program Dnia Mózgu:

 Program

Informator

Pobierz Informator Dnia Mózgu 2012 (program, lokalizacja oraz plan rozmieszczenia wykładów, warszatatów i pokazów):

 Informator

Mini-konkurs wiedzy o mózgu!
O godzinie 11:15 w holu przed aulą rozpocznie się konkurs wiedzy o mózgu. Aby zdobyć drobny upominek, wystarczy jako pierwszy podać odpowiedź na pytanie. Zapraszamy!

Godzina
i miejsce
Tytuł
wykładu
Prelegent Opis
9:00 - 9:30

aula
Udar mózgu -
istota choroby i ogólne zasady leczenia
Prof. dr hab. Walenty Nyka
Prof. Walenty Nyka pełni funkcję Kierownika Kliniki Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Jako specjalista Neurologii jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Neurologii. Jest autorem ponad 100 prac i doniesień naukowych przedstawionych w kraju i zagranicą. Jest współautorem monografii z zakresu neurologii i podręczników dla studentów medycyny. Odbył wielokrotne staże naukowe we Francji, Szwajcarii i Niemczech. Profesor Nyka był wielokrotnie nagradzany nagrodami naukowymi i dydaktycznymi Ministra Zdrowia i Rektora AMG. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się: patofizjologia, diagnostyka, leczenie i zapobieganie udaru mózgu, zaburzenia afatyczne mowy, leczenie immunomodulacyjne stwardnienia rozsianego, wczesna diagnostyka i terapia w miastenii. Pełni funkcję Przewodniczącego Oddziału Gdańsko-Elbląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Wykład poświęcony będzie chorobie stanowiącej trzecią co do częstości przyczynę śmierci i główną przyczynę trwałego kalectwa. Profesor Walenty Nyka przedstawi istotę udaru mózgu, zasady jej leczenia oraz zasady profilaktyki. (opis pochodzi od organizatorów)

Uwaga! Wykład rezerwowany.
9:45 - 10:15

aula
Neurobiologia
miłości
Dr Wojciech Glac
Dr Wojciech Glac jest adiunktem w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się badaniem indywidualnego zróżnicowania i mechanizmów wpływu substancji uzależniających na układ odpornościowy. Wykłada Neurobiologię uzależnień. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
Miłość przez wieki była domeną artystów. Dopiero niedawno uczuciem tym zainteresowali się naukowcy. Wykład poświęcony będzie przedstawieniu najbardziej popularnych teorii opisujących miłość w aspekcie biologicznym. Wykład będzie okazją do zapoznania się z aktualnym stanem wiedzy na temat neuronalnego podłoża miłości, procesów fizjologicznych zachodzących u osób zakochanych, a także funkcji biologicznych miłości.

Uwaga! Wykład rezerwowany.
10:30 - 11:00

aula
Zobaczyć myśli - obrazowanie pracy mózgu Mgr Patrycja Naumczyk
Mgr Patrycja Naumczyk jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją w neuropsychologii. Przez dwa lata pracowała w Naukowym Centrum Obrazowania Biomedycznego w Kajetanach zajmując się obsługą projektów naukowych wykorzystujących technikę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Obecnie zajmuje stanowisko asystenta w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Co mają wspólnego szczury, krew, paramagnetyki i tajemniczy "efekt BOLD" z zaglądaniem w głąb ludzkiego mózgu? Otóż wszystkie wymienione łączy jedno - funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI). Wykład będzie dotyczył tej metody badawczej - jej historii, teraźniejszości i widoków na przyszłość. Postaramy się odpowiedzieć na pytanie czym jest i czym nie jest funkcjonalny rezonans magnetyczny, co można, a czego nie można odczytać z pracy ludzkiego mózgu. Czy potrafimy już czytać w ludzkich myślach?

Uwaga! Wykład rezerwowany.
12:00 - 12:30

aula
Kortykoliberyna - tajemniczy peptyd Prof. dr hab. Artur H. Świergiel
Prof. dr hab. Artur Świergiel pracuje w Katedrze Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego, a także w Zakładzie Zachowania się Zwierząt Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych. Badania prof. Świergiela dotyczą m.in. stresu, behawioru, w tym roli zachowania się w utrzymaniu homeostazy, a także farmakologii behawioralnej.
Kortykoliberyna (CRF, CRH) jest zwykle wiązana z aktywnością hormonalną w stresie i jako taka uważana jest za jeden z najważniejszych hormonów stresu. Wydaje się ona jednak spełniać szereg innych ról i wpływać na nasze nastroje i zachowanie. Wykład przedstawi co wiemy o CRF i czy substancje podobne do CRF mogą zostać wykorzystane w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego, przede wszystkim stanów lękowych i depresji.

Uwaga! Wykład rezerwowany.
12:45 - 13:15

aula
Współczesne możliwości obrazowania śródoperacyjnego w neurochirurgii Prof. dr hab. Paweł Słoniewski
Prof. dr hab. Paweł Słoniewski jest Kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Karierę zawodową rozpoczął w Katedrze Anatomii pod przewodnictwem prof. Olgierda Narkiewicza. Pracował na uniwersytecie w Ulm jako stypendysta fundacji Alexander vonHumboldt. Specjalizował się w Klinice Neurochirurgii szpitala Bundeswehry w Ulm. Odbył 12 staży krótkoterminowych w USA. W centrum zainteresowania Profesora pozostają choroby naczyniowe mózgu, chirurgia podstawy czaszki oraz leczenie małoinwazyjne chorób kręgosłupa.
Współczesna technika daje możliwości neurochirurgowi poruszania się w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) przy pomocy systemów neuronawigacji. Oznacza to, że dzięki takim systemom współpracującym z rezonansem śródoperacyjnym, ultrasonografem, czy specjalnymi mikroskopami operacyjnymi możemy w znacznie bezpieczniejszy sposób usuwać zmiany patologiczne OUN. Tego typu techniki stosowane są w Centrum Medycyny Inwazyjnej w Gdańsku. Poziom bezpieczeństwa procedur neurochirurgicznych w ostatnich latach na świecie pozwolił znacznie większej ilości pacjentów skrócić czas pobyty w szpitalu i pozwolił na wcześniejszy powrót do poprzednio wykonywanych zajęć.

Uwaga! Wykład rezerwowany.
13:30 - 14:00

aula
Dobry sen, zły sen Prof. UG dr hab. Edyta Jurkowlaniec- Kopeć
Prof. UG Edyta Jurkowlaniec jest nauczycielem akademickim w Katedrze Fizjologii Zwierząt, prowadzi Pracownię Badań Snu. Badania jej zespołu dotyczą ośrodkowych mechanizmów regulacji czuwania oraz snu. Interesuje się zwłaszcza rytmem theta, którego występowanie wiązane jest zarówno z paradoksalną fazą snu, jak i z pamięcią oraz uczeniem się.
Cechy wolnofalowej i paradoksalnej fazy snu. Bezsenność i narkolepsja, czyli i tak źle, i tak niedobrze. Zaburzenia snu związane ze zmianami cyklu dobowego. Przykłady parasomnii.

Uwaga! Wykład rezerwowany.
14:15 - 14:45

aula
Inżynierskie zastosowanie wiedzy i badań o mózgu. Wdrożenie technologii IT do popularyzowania wiedzy i treningu mózgu. Piotr Wilczyński i Arkadiusz Nocuń
Piotr Wilczyński i Arkadiusz Nocuń współtworzą serwis DlaMózgu.pl. www.dlamozgu.pl to serwis internetowy prezentujący wiedzę ze świata nauki oraz umożliwiający trening mózgu Online. Prezentujemy metody i techniki umysłu w sposób, który pozwoli wykorzystywać je w sytuacjach dnia codziennego. Proponujemy wirtualny trening funkcji poznawczych, ćwiczenia na koncentrację, pamięć, logikę, etc. Serwis jest adresowany zarówno dla młodzieży, jak i osób dorosłych (w tym seniorów). Projekt został nagrodzony dofinansowaniem UE (Innowacyjna Gospodarka POIG 8.1).
Rozwój technologii informatycznych umożliwia tworzenia unikalnych narzędzi do popularyzowania wiedzy o mózgu i treningu mózgu oraz funkcji poznawczych online. Specjalistyczna wiedza i narzędzia udostępniona jest na poziomie popularnonaukowym szerokiemu gronu odbiorców. Jakie są prawdy i mity o treningu mózgu - nowej intensywnie rozwijającej się dziedzinie? Inżynierska perspektywa zastosowania wiedzy i badań o mózgu poprzez wdrożenie technologii IT w ramach projektu dofinansowanego przez UE (Innowacyjna Gospodarka). Holistyczne podejście do treningu mózgu - jednej z metod dbania o kondycję mózgu.

Wykład ogólnodostępny - bez rezerwacji
Godzina
i miejsce
Tytuł
warsztatu
Prowadzący Opis
9:30 - 14:45

sala 11
Mózg 3D dr Irena Majkutewicz,
dr Dorota Myślińska
Dr Irena Majkutewicz i dr Dorota Myślińska są adiunktami w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego.
Multimedialny pokaz prezentujący w trójwy- miarze budowę różnych struktur mózgu człowieka. Trójwymiarowy obraz umożliwią specjalne okulary. W czasie warsztatów będzie można również poskładać mózg z poszcze- gólnych jego elementów.

Maksymalna liczba uczestników: 20.
Kolejne warsztaty odbędą się w godzinach: 9:30 - 10:15*, 10:15 - 11:00*, 11:00 - 11:45*, 11:45 - 12:30*, 12:30 - 13:15*, 13:15 - 14:00* i 14:00 - 14:45*.
Uwaga! Warsztaty rezerwowane.
* brak wolnych miejsc.
9:00 - 15:00

sala 77
Elektryczna aktywność mózgu dr Jolanta Orzeł-Gryglewska,
dr Paweł Matulewicz,
mgr Olimpia Goździewicz
Dr Jolanta Orzeł-Gryglewska i dr Paweł Matulewicz są adiunktami w Pracowni Badań Snu Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego. Mgr Olimpia Goździewicz jest doktorantką w Pracowni Badań Snu.
Zajęcia w pracowni elektroencefalografii (EEG). Fale i rytmy EEG, pojęcie czynności synchronicznej i desynchronizacji, charaktery- styka sygnału EEG w stanie czuwania i w śnie, zapis czynności EEG w stanie czuwania, w warunkach relaksu i koncentracji uwagi, zakłócenia wpływające na zapis.

Maksymalna liczba uczestników: 10.
Kolejne warsztaty odbędą się w godzinach:
9:00 - 10:00*, 10:00 - 11:00*, 11:00 - 12:00*, 12:00 - 13:00*, 13:00 - 14:00 i 14:00 - 15:00*.
Uwaga! Warsztaty rezerwowane.
* brak wolnych miejsc.
9:00 - 15:00

sala 23
Czy jesteś lewo-, czy prawooczny? Maciej Dylewski, Agnieszka Haraś
Maciej Dylewski i Agnieszka Haraś są studentami III roku Biologii UG i członkami Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
Prawa półkula twojego mózgu sprawuje kontrolę nad lewym okiem i odwrotnie. Ale którą półkulę masz mocniejszą?

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
9:00 - 15:00

sala 23
Czy masz zadatki na naukowca? Ewelina Kurowska, Kinga Szyca
Ewelina Kurowska i Kinga Szyca są studentkami I roku Biologii MSU UG i członkiniami Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus". Ewelina Kurowska pełni funkcję Sekretarza Koła.
Naukowiec często musi wykonywać kilka czynności jednocześnie. Też tak potrafisz?

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
9:00 - 15:00

sala 23
Czy nos czuje smak? Marta Pobłocka, Paulina Pobłocka
Marta Pobłocka i Paulina Pobłocka są studentkami II roku Biologii UG i członkiniami Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
Eksperymentalna ocena powiązania zmysłu smaku i węchu.

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
9:00 - 15:00

sala 23
Czy dwoje oczu widzi tak samo jak jedno? Adam Kozłowski, Piotr Zawistowski
Adam Kozłowski i Piotr Zawistowski są studentami I roku Biologii MSU UG i członkami Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
Każde z dwojga naszych oczu widzi nieco inny obraz tego samego przedmiotu. Jakie są tego konsekwencje? Przekonaj się!

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
9:00 - 15:00

sala 23
Synestezja - słyszeć kolory, widzieć zapachy... Ania Kuczyńska, Magdalena Kubiak, Dawid Kościelniak
Ania Kuczyńska, Magdalena Kubiak i Dawid Kościelniak są studentami II roku Biologii UG i członkami Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
Na czym polega zjawisko synestezji. Ciekawostki (m.in. słynni synestetycy, kto ma predyspozycje, czy to dar, czy przekleństwo) i różne testy na synestezję.

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
9:00 - 15:00

sala 23
Mój mózg jest kobietą czy mężczyzną? Czy każda płeć ma inny mózg? Natalia Kamieńska, Natalia Wiśniewska, Agnieszka Wądołowska
Natalia Kamieńska, Natalia Wiśniewska i Agnieszka Wądołowska są studentkami III roku Biologii UG i członkiniami Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
Prezentacja porównująca anatomiczne różnice mózgu kobiety i mężczyzny oraz testy na płeć mózgu.

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
11:00 - 14:00

sala 23
Sawanci - osoby o niezwykłych zdolnościach, ale trudnym życiu Kacper Ptaszek
Kacper Ptaszek jest studentem I roku Biologii MSU UG i II roku Psychologii UG. Pełni funkcję Prezesa Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
Kim są sawanci, na czym polegają ich zdolności, skąd bierze się ich talent i jakie napotykają trudności w życiu.

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
9:00 - 15:00

sala 23
Wirtualna wizyta u fryzjera Grażyna Butrykowska
Grażyna Butrykowska jest studentką II roku Biologii UG i członkinią Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
Lubisz przesiadywać na fryzjerskim krześle? Twoja fryzura potrzebuje odświeżenia? Już dziś pokażemy Ci jak uzyskać efekt odprężenia jaki powoduje wizyta u fryzjera nie wychodząc z domu!

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
9:00 - 15:00

sala 23
Podstępny posiłek Aleksandra Plotta
Aleksandra Plotta jest studentką II roku Biologii UG i członkinią Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
Poczuj się jak dziecko i skosztuj wybornej kaszki, a do tego posłuchaj odgłosów chrupania. Ciekawe co może się wydarzyć? Czy dasz się oszukać?

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
9:00 - 15:00

sala 23
Dźwięki 3D Joanna Gołębiewska, Joanna Guzanek
Joanna Gołębiewska i Joanna Guzanek są studentkami II i I roku Biologii UG i członkiniami Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
Czy byłeś kiedyś świadkiem startu samolotu? Stałeś w samym centrum budowy? Nie? Teraz masz okazję, przenieś się do świata, w którym wzrok nie jest potrzebny żeby widzieć.

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
9:00 - 15:00

sala 23
Lustrzany rysunek Jagoda Wolska, Justyna Konkol
Jagoda Wolska i Justyna Konkol są studentkami II roku Biologii UG i członkiniami Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
Czy jesteś wstanie w pełni kontrolować swój zmysł wzroku? Czy potrafisz narysować prosty rysunek, gdy kartka i ręka są poza polem widzenia? Uważaj - dostępne będzie tylko odbicie lustrzane. Czy podejmiesz wyzwanie?

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
9:00 - 15:00

sala 23
Sztuczna ręka Aleksandra Uzarska, Kamila Karwowska
Aleksandra Uzarska i Kamila Karwowska są studentkami II roku Biologii UG i członkiniami Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus".
To wyzwanie tylko dla prawdziwych śmiałków o stalowych nerwach! Czy twój mózg zaakceptuje sztuczną rękę? Tylko u nas można dostarczyć organizmowi zastrzyk adrenaliny.

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
9:00 - 15:00

sala 23
Jak oszukać swój mózg, czyli prawie wszystko o iluzjach Arkadiusz Działoszewski, Natalia Frankowska, Maciej Chamier Ciemiński
Akradiusz Działoszewski jest studentem II roku Biologii UG i członkiem Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus". Natalia Frankowska i Maciej Chamier Ciemiński są studentami V roku Psychologii SWPS w Sopocie i członkami Koła Naukowego "Empiria"
Zastanawiałeś się kiedyś, czy to co widzisz jest rzeczywiste? Czemu zwykłe rysunki nagle wydają się wirować? Widzimy coś, co w ogóle nie istnieje? U nas możesz zobaczyć kilka sztuczek, które spróbują oszukać Twoje zmysły i dowiedzieć się dlaczego tak się dzieje.

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
14 marca, 18:30 * Muzyka i mózg Helena Respondek, Marta Wrońska
Helena Respondek i Marta Wrońska są studentkami V i II roku Psychologii SWPS w Sopocie i członkiniami Koła Naukowego "Empiria"
* warsztaty odbędą się w SWPS w Sopocie (ul. Polna 16/20) w sali 005 (parter)

Zdolności muzyczne są właściwe jedynie gatunkowi ludzkiemu. Jednak muzyka skrywa wiele tajemnic. Dlaczego niektóre piosenki prześladują nasz umysł? Czy uderzenie pioruna może stymulować zdolności muzyczne? To tylko jedne z wielu pytań, na które spróbujemy odpowiedzieć. W trakcie warsztatu opowiemy też o przywracaniu mowy przez muzykę oraz zastanowimy się, w której części mózgu mieszka talent muzyczny.

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
10:00 - 11:00

sala 18
Wyluzuj swój mózg! - warsztat twórczości Marta Wrońska, Bartosz Michał Szymczak
Marta Wrońska i Bartosz Michał Szymczak są studentami II roku Psychologii SWPS w Sopocie i członkami Koła Naukowego "Empiria"
Skąd się bierze myślenie twórcze i jak je wykorzystywać na co dzień? Co je nasila, a co ogranicza? Na czym polega fenomen ekscentrycznych twórców (jak np. Salvador Dali, Witkacy)? Co mają wspólnego wielcy artyści, czarownicy i LSD? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas warsztatu.

Ze względu na pojemność sali, liczba miejsc na warsztacie będzie ograniczona do 20.
12:00 - 15:00

sala 18
Świadomy neuromarketing, czyli jak nie dać się reklamom? Monika Błajet, Ewa Międzobrodzka, Joanna Rządkowska
Monika Błajet, Ewa Międzobrodzka i Joanna Rządkowska są studentkami IV i V roku Psychologii SWPS w Sopocie i członkiniami Koła Naukowego "Empiria"
Czy w życiu codziennym kierujemy się racjonalnymi wyborami? Podczas warsztatu pokażemy, jak łatwo jest manipulować decyzjami konsumenckimi w dobie najnowszych odkryć na temat mózgu na przykładzie kilku reklam.

Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
Godzina
i miejsce
Tytuł
pokazu
Prowadzący Opis
11:00 - 15:00

sala 71
sala 79
Laboratorium neurobiologiczne dr Grażyna Jerzemowska,
mgr Karolina Plucińska
mgr Beata Grembecka
Dr Grażyna Jerzemowska jest adiunktem w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt Uniwersytetu Gdańskiego. Mgr Karolina Plucińska i mgr Beata Grembecka są doktorantkami w Pracowni Neurobiologii.
Podczas wycieczki po laboratorium będzie można prześledzić wszystkie etapy badań neurobio- logicznych - od operacji, przez stymulację mózgu, preparatykę mózgu, procedury immuno- histochemiczne, aż po analizę uzyskanych obrazów tkanki mózgowej.

Maksymalna liczba uczestników: 15.
Kolejne pokazy odbędą się w godzinach:
9:00 - 10:00*, 10:00 - 11:00*, 11:00 - 12:00*, 12:00 - 13:00*, 13:00 - 14:00* i 14:00 - 15:00*.
Uwaga! Pokazy rezerwowane.
* brak wolnych miejsc.
9:00 - 14:45

zwierzętarnia
Mózg a zachowanie Beata Kwiatkowska,
Karolina Cyske,
Jan Ruciński
Magda Gappa
Karolina Krawczyk
Marta Kołtan
Beata Kwiatkowska, Karolina Cyske, Jan Ruciński, Magda Gappa, Karolina Krawczyk i Marta Kołtansą studentami II i III roku Biologii UG i członkami Studenckiego Koła Naukowego "Homunculus". Beata Kwiatkowska pełni funkcję Wiceprezesa Koła.
Pokaz testów behawioralnych stosowanych u zwierząt w badaniach neurobiologicznych (testu nowości, testu otwartego pola, testu uniesionego labiryntu krzyżowego, testu jasnego-ciemnego pomieszczenia i labiryntu), które dzielą zwierzęta pod względem takich cech jak wrażliwość na stres, aktywność motoryczna, podatność na lęk, zdolność uczenia się i zapamiętywania czy ciekawość.

Maksymalna liczba uczestników: 10.
Kolejne warsztaty odbędą się w godzinach:
9:00 - 9:45*, 10:00 - 10:45*, 11:00 - 11:45*, 12:00 - 12:45*, 13:00 - 13:45* i 14:00 - 14:45*.
Uwaga! Pokazy rezerwowane.
* brak wolnych miejsc.