Dni Mózgu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie | 21 marca 2015 r.

adres: Sopot, ul. Polna 16/20

Godzina Miejsce Tytuł wykładu Prelegent Opis i szczegółowe informacje
13:30 SWPS Sopot

aula 015
Mózgowe podłoże umiejętności matematycznych

nowość w porównaniu z programem Dni Mózgu 2014
dr Małgorzata Gut
Dr Małgorzata Gut pracuje w Instytucie Filozofii Wydziału Humanistycznego UMK oraz w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu. Jest absolwentką biologii i psychologii UJ w Krakowie oraz doktorem nauk biologicznych ze specjalnością psychofizjologia. Pracę doktorską dotyczącą mózgowego podłoża leworęczności i procesów neuroplastycznych związanych z wymuszaną praworęcznością realizowała w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie. Poza tematyką neuronalnych korelatów kontroli ruchów dowolnych rąk, preferencji ręki i neuroplastyczności, od kilku lat jej aktywność badawcza skupia się na zagadnieniach związanych z dyskalkulią oraz mózgowym podłożem i umysłową reprezentacją zależności między przestrzenią a liczbami oraz uwagą.
Analiza informacji przestrzennej, uwaga i operowanie liczbami mają swoje wspólne mózgowe podłoże. Obszar odpowiedzialny za wspomniane procesy zlokalizowany jest w płatach ciemieniowych, a uszkodzenia w jego obrębie prowadzą do zaburzeń uwagi, zdolności wzrokowo-przestrzennych czy deficytu w zakresie podstawowych umiejętności matematycznych, nazywanego dyskalkulią. Dowodem na wyraźną zależność między umysłową reprezentacją przestrzeni i liczb są zależności stwierdzone w badaniach eksperymentalnych. Wiadomo np., że prezentacja cyfry – w zależności od jej wartości liczbowej (wysokiej lub niskiej) – mimowolnie przesuwa naszą uwagę w prawo lub lewo, zgodnie z lokalizacją danej cyfry na umysłowym odpowiedniku osi liczbowej, która znamy z pierwszych lat edukacji szkolnej i nauki arytmetyki. O tym i innych dowodach na istnienie mózgowego podłoża zdolności matematycznych posłuchać będzie można podczas wykładu.

Uwaga! Wykład ogólnodostępny - bez rezerwacji.
14:30 SWPS Sopot

aula 015
Health neuroscience, czyli o trosce neuronauki miedzy budowaniem rezerwy poznawczej (mózgowej) a nowoczesną neurorehabilitacja

nowość w porównaniu z programem Dni Mózgu 2014
dr Tomasz Komendziński
Dr Tomasz Komendziński pracuje w Zakładzie Kognitywistyki i Epistemologii w Instytucie Filozofii Wydziału Humanistycznego UMK oraz w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK w Toruniu, gdzie kieruje Pracownią Neuronauki Społecznej i Zdrowia, Zaburzeń Świadomości i Nowoczesnej Neurorehabilitacji oraz koordynuje międzynarodową grupą InteRDoCTor www.interdoctor.umk.pl . Jest absolwentem UAM i doktorem nauk humanistycznych na UMK. Jest jednym ze współorganizatorów kognitywistyki na UMK. Jako kognitywista zajmuje się zaburzeniami świadomości, komunikacją jako podzielaniem, ucieleśnionymi naukami kognitywnymi (zwłaszcza problemami kontroli motorycznej, koordynacji i synchronizacji), a w ostatnim czasie neuronauką społeczną, rezerwą poznawcza oraz problematyką rytmu od wymiaru fizjologicznego po behawioralny i integracją multimodalną. Interesują go problemy nowoczesnej technologii stosowane do diagnozy jako integralnej części rehabilitacji i terapii. Od dawna jako redaktor pisma Theoria et Historia Scientiarum. An International Journal for Interdisciplinary Studies, a obecnie jako kognitywista, zajmuje się problemami teorii i metodologii badań interdyscyplinarnych i transdyscyplinarnych.
Problem rozwoju w biegu życia od narodzin po wiek seniora stał się bardzo istotny, zwłaszcza w sytuacji, gdy populacja ludzi żyjących zaczyna się znacznie starzeć. Jak wspomagać rozwój w biegu naszego życia na każdym jego etapie? Przedstawiona zostanie rola aktywności fizycznej/ruchowej dla funkcji poznawczych oraz neurobiologiczne podstawy ćwiczeń fizycznych w kontekście zaburzeń neurologicznych. W czym tkwi rola budowania rezerwy poznawczej i mózgowej? Kiedy należy mózg „oddać do naprawy”? Jakie znaczenie ma nowoczesna technologia wykorzystywana dla zapobiegania i wczesnej diagnozy zaburzeń neurologicznych? Zagadnienia te zostaną przedstawione w zarysie nowo kształtującej się dziedziny - neuronauki zdrowia (health neuroscience), będącej neuronaukowym wzmocnieniem psychologii zdrowia. Tłem tych rozważań będą najnowsze badania w dziedzinie nauk o mózgu dotyczące kodowania predykcyjnego, sieci neuronowych i konektomiki oraz integracji i jednoczesnej rejestracji z użyciem wielu narzędzi badawczych i diagnostycznych.

Uwaga! Wykład ogólnodostępny - bez rezerwacji.
15:30 SWPS Sopot

aula 015
Gry komputerowe i mózg - niezbędnik gracza i rodzica

nowość w porównaniu z programem Dni Mózgu 2014
mgr Ewa Międzobrodzka
Mgr Ewa Międzobrodzka - VU University Amsterdam, Department of Communication Science, psycholog, badaczka gier komputerowych, inicjatorka Dni Mózgu w Trójmieście w 2011 roku, autorka bloga popularnonaukowego www.neuroedukacja.net
Oddziaływanie gier komputerowych na graczy jest obecnie jednym z najgorętszych tematów podejmowanych zarówno przez naukowców, dziennikarzy, ale również samych użytkowników gier. Podczas wykładu zostaną przybliżone wyniki badań dotyczące możliwych pozytywnych i negatywnych konsekwencji korzystania oraz nadużywania gier komputerowych z perspektywy neuropsychologicznej. Poruszone zostaną również kwestie grania na komputerze oraz rozwoju mózgu u dzieci i młodzieży oraz metod neurorehabilitacji osób starszych lub chorych poprzez gry komputerowe. Na koniec wspólnie z publicznością zastanowimy się, czy i gdzie jest "złoty środek" korzystania, a nie nadużywania gier komputerowych.

Uwaga! Wykład ogólnodostępny - bez rezerwacji.
16:30 SWPS Sopot

aula 015
Co z nami robi nasz mózg?

nowość w porównaniu z programem Dni Mózgu 2014
prof. dr hab. Tomasz Maruszewski
Prof. dr hab. Tomasz Maruszewski - jest absolwentem psychologii UAM. Pracował tam w latach 1968-1999. Od 1997 jest profesorem zwyczajnym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zainteresowania naukowe obejmują psychologię procesów poznawczych i psychologię emocji, pamięć autobiograficzną i mechanizmy radzenia sobie z traumą. Najważniejsze książki to Analiza procesów poznawczych jednostki w świetle idealizacyjnej teorii nauki (Poznań, 1983), Psychologia poznawcza (Warszawa, 1996) oraz napisana wspólnie z Elżbietą Ścigałą Emocje – aleksytymia – poznanie (Poznań, 1998). Napisał także Psychologię poznania (2001, 2011) oraz Pamięć autobiograficzną (2005). Jest współautorem podręcznika akademickiego „Psychologia” (1999, 2008). Pod jego redakcją ukazały się między innymi Probability and rationality (wspólnie z E. Eellsem, Amsterdam, 1991) oraz Creative information processing (wspólnie z Nosalem, Delft, 1995).
Wykład będzie poświęcony analizie konsekwencji związków między aktywnością mózgu i zachowaniem. Stwierdzono, że podjęcie świadomej decyzji o zachowaniu poprzedzone jest zmianami w aktywności, co sugerować może, że to, co dotychczas uznawano za aktywność podmiotu, jest de facto konsekwencją procesów fizjologicznych. Wyniki badań wskazują na potrzebę nowego zdefiniowania problemu odpowiedzialności człowieka za jego zachowania. Wskazują także, że system prawny staje w obliczu nowych wyzwań, które wcześniej rozwiązywane były w oparciu o tradycyjną teorię świadomości.

Uwaga! Wykład ogólnodostępny - bez rezerwacji.
17:30 SWPS Sopot

aula 015
Stymulacja mózgu prądem w nauce języków obcych

nowość w porównaniu z programem Dni Mózgu 2014
mgr Michał Dąbrowski
Mgr Michał Dąbrowski pracuje w Language Laboratories jako indywidualny nauczyciel języka angielskiego. Ukończył Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych UG, oraz uzyskał tytuł magistra anglistyki (specjalizacja językoznawstwo) również na Uniwersytecie Gdańskim. Jego główne obszary zainteresowań obejmują językoznawstwo kognitywne, psycholingwistykę, neurofizjologiczne podstawy akwizycji języków obcych, oraz, w ostatnich dwóch latach, przezczaszkową stymulację mózgu.
W ostatniej dekadzie technika przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (ang. transcranial direct current stimulation, w skro´cie tDCS) stała się popularnym przedmiotem badań z zakresu nauk kognitywnych. Jest to relatywnie prosta metoda neuromodulacji polegająca na poddaniu mózgu efektom działania prądu stałego o małym natężeniu (maksymalnie 2 miliampery) za pomocą mokrych elektrod umieszczanych na skórze głowy. Ostatnie lata badań pokazują, że technika tDCS ma istotny wpływ na szereg procesów fizjologicznych mózgu, oraz, w rezultacie, na różnego rodzaju funkcje poznawcze takie jak pamięć, uwaga, czy percepcja. Niemniej jednak, dokładne podstawy, jak również i skutki jej działania pozostają na razie nieznane. Podczas wykładu omówione zostaną podstawowe koncepcje związane z historią tDCS oraz próbami zastosowania tej techniki w nauce języków obcych. Autor przedstawi również wyniki swojego badania dotyczącego możliwego wpływu tDCS na plastyczność leksykalno-semantyczną na przykładzie nauki rozumienia chińskich symboli.

Uwaga! Wykład ogólnodostępny - bez rezerwacji.
Godzina Miejsce Tytuł warsztatu Prowadzący Opis i szczegółowe informacje
14:00 SWPS Sopot

sala 105
Gra mózgu i emocji czyli o hazardzie

nowość w porównaniu z programem Dni Mózgu 2014
mgr Magdalena Jaroch
Mgr Magdalena Jaroch - pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, właściciel firmy Docere Magda Jaroch Szkolenia i Terapia, pracuje z osobami uzależnionymi behawioralnie i od środków psychoaktywnych, z zaburzeniami odżywiania i ich rodzinami w Poradni Leczenia Uzależnień w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego, od wielu lat pracuje również z osobami bezdomnymi i wykluczonymi społecznie w Fundacji Czyste Dźwięki w Sopocie, stale podnosi kwalifikacje m.in. w Szkole Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej w SWPS oraz poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach
Dlaczego uprawiamy hazard? Jak działa błędne koło gry oraz jak przebiegają fazy uzależnienia od hazardu? Odpowiedzi na te pytania oraz zagadnienia związane z psychoterapią osób uzależnionych od hazardu i ich rodzin przybliży Państwu certyfikowany specjalista terapii uzależnień Magdalena Jaroch.

Maksymalna liczba uczestników: 25.
Czas trwania: 60 minut
Uwaga! Warsztat dla osób pełnoletnich.
Uwaga! Warsztaty rezerwowane.
14:00
15:00
SWPS Sopot

sala 005
Kreatywny mózg

nowość w porównaniu z programem Dni Mózgu 2014
Izabella Gacka
Izabela Gacka - studentka IV roku Psychologii na sopockim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Do zainteresowań naukowych należą głównie obszary twórczego myślenia, stresu i sportu. Instruktorka Fitness i Street Fit, obecnie prowadzi zajęcia w klubie STAR FIT RUMIA. Interesuje się także przemawianiem publicznym – jest członkiem Klubu Toastmasters Sopot Leaders. Swoją przyszłość wiąże z nauczaniem innych. Pracę z grupą rozpoczęła jako siedemnastolatka w branży MLM, gdzie przez ponad sześć lat zdobywała doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów i prezentacji o różnorodnej tematyce.
Aby rozwiązać problem, często musimy całkowicie zmienić jego postrzeganie, przeformułować jego założenia, odizolować się od utartych schematów i poszukiwać odpowiedzi w zupełnie nowym kierunku. Jakie ośrodki mózgu nam to umożliwiają? Czym jest wgląd twórczy? Czy kreatywność można trenować? Przyjdź i przekonaj się na sobie.

Maksymalna liczba uczestników: 15.
Czas trwania: 60 minut
Uwaga! Warsztaty rezerwowane.
15:00 SWPS Sopot

sala 105
Neuronalna dżungla

nowość w porównaniu z programem Dni Mózgu 2014
Grupa NeuroMed Toruńskiego Koła Kognitywistycznego
Grupa NeuroMed Toruńskiego Koła Kognitywistycznego – NeuroMed to część TKK, która szczególnie skupia się na zagadnieniach medycznych, neurobiologicznych oraz neuropsychologicznych. Członkami sekcji są kognitywistyki, które stawiają sobie za cel szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób neurologicznych, ich przebiegu i ewentualnych następstw. Chcą przybliżyć procesy zachodzących w naszym organie decyzyjnym - mózgu, a także "odczarować" medyczne aspekty takich przypadłości jak udar mózgu, demencja, choroba Alzheimera czy Parkinsona.
Na warsztatach dzięki aktywnemu uczestnictwu i przy pomocy prostych zabaw postaramy się przybliżyć codzienne procesy zachodzące w mózgu. Zaczniemy od przeprawy przez wymiar odbioru i przekazu informacji. Następnie rozwiążemy zagadkę działania pamięci. Zadamy również pytanie "czy mózg śpi kiedy my śpimy?" i postaramy się wspólnie na nie odpowiedzieć.

Maksymalna liczba uczestników: 20.
Uwaga! Warsztat dla dzieci (młodsza grupa wiekowa).
Czas trwania: 45 minut
Uwaga! Warsztaty rezerwowane.
16:00 SWPS Sopot

sala 005
Chroń swój mózg

nowość w porównaniu z programem Dni Mózgu 2014
Grupa NeuroMed Toruńskiego Koła Kognitywistycznego
Grupa NeuroMed Toruńskiego Koła Kognitywistycznego – NeuroMed to część TKK, która szczególnie skupia się na zagadnieniach medycznych, neurobiologicznych oraz neuropsychologicznych. Członkami sekcji są kognitywistyki, które stawiają sobie za cel szerzenie wiedzy z zakresu profilaktyki chorób neurologicznych, ich przebiegu i ewentualnych następstw. Chcą przybliżyć procesy zachodzących w naszym organie decyzyjnym - mózgu, a także "odczarować" medyczne aspekty takich przypadłości jak udar mózgu, demencja, choroba Alzheimera czy Parkinsona.
Udar mózgu w różnych postaciach i o różnych przyczynach, jest trzecią najczęstszą przyczyną śmierci i pierwszą przyczyną trwałego lub częściowego kalectwa u osób dorosłych w Polsce. Mimo tych statystyk, wiedza o problemie jest znikoma. Naszym celem jest uświadomienie ludziom starszym i młodszym, że udar mózgu, to realne zagrożenie. Warsztaty mają pokazać jak bardzo możemy modyfikować ryzyko zachorowania i jak dużo każdy z nas może zrobić, by chronić swój mózg. Opowiemy o tym jak udar rozpoznać oraz jak należy zaopiekować się chorym.

Maksymalna liczba uczestników: 15.
Uwaga! Warsztat kierowane są do seniorów.
Czas trwania: 60 minut
Uwaga! Warsztaty rezerwowane.
17:00 SWPS Sopot

sala 005
Sprawdź swoją wiedzę o mózgu – obalanie "neuromitów"

nowość w porównaniu z programem Dni Mózgu 2014
mgr Ewa Międzobrodzka
Mgr Ewa Międzobrodzka - VU University Amsterdam, Department of Communication Science, psycholog, badaczka gier komputerowych, inicjatorka Dni Mózgu w Trójmieście w 2011 roku, autorka bloga popularnonaukowego www.neuroedukacja.net
Media zasypują nas codziennie setkami ciekawostek, "jak gimnastykować swój mózg", "co robić, żeby mózg się wolniej starzał", "jak ćwiczyć pamięć", "jakie metody nauczania są przyjazne mózgowi"... Przeciętny czytelnik (nie będący neuronaukowcem) czytając doniesienia popularnonaukowe na temat mózgu może mieć problem w ocenie wartości przekazu naukowego takich treści. Podczas warsztatu sprawdzimy swoją wiedzę o mózgu - rozwiążemy wspólnie quiz, który jest tematem konkursu "Sprawdź swoją wiedzę o mózgu" w ramach Dnia Mózgu na SWPS Sopot oraz poznamy i obalimy najbardziej popularne w społeczeństwie polskim i brytyjskim "neuromity".

Maksymalna liczba uczestników: 25.
Czas trwania: 60 minut
Uwaga! Warsztaty rezerwowane.
Godzina Miejsce Tytuł warsztatu Prowadzący Opis i szczegółowe informacje
13:30 - 15:30 SWPS Sopot

hol
Gdy mózg choruje...

nowość w porównaniu z programem Dni Mózgu 2014
SKN Neurologii GUMed
SKN Neurologii GUMed: Katarzyna Kuchta, Bartłomiej Rojek, Barbara Andrejczuk, Bartosz Jabłoński, Agnieszka Makowska, Katarzyna Cichowska
Co każdy powinien wiedzieć o SM - jednej z najczęstszych chorób neurologicznych dotykających ludzi młodych. Sprawdź, czy uda Ci się przeżyć dzień bez niektórych funkcji mózgowych. Udar mózgu - trzecia najczęstsza przyczyna śmierci. Dowiedz się, jak dużo znaczy każda sekunda, jak wygrać z czasem i uratować życie!

Uwaga! Warsztaty ogólnodostępne - bez rezerwacji.
Opis

Sprawdź swoją wiedzę o mózgu i weź udział w konkursie dotyczącym naszego najważniejszego organu! Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić anonimową ankietę online: goo.gl/forms/nCzV09mWq2 lub też wypełnić ją w wersji papierowej podczas Dnia Mózgu na SWPS Sopot. Termin wypełniania ankiet online to północ 20 marca 2015.
Do wygrania będą nagrody książkowe ufundowane przez Wydawnictwo Smak Słowa!
Losowanie nagród konkursowych planowane jest przed ostatnim wykładem nt. gier komputerowych i mózgu, odbędzie się ono w auli 015 o godz. 15:30. Po ostatnim wykładzie odbędą się warsztaty, w trakcie których każdy będzie mógł poznać właściwe odpowiedzi na pytania konkursowe oraz pozna prawdę o niektórych popularnych twierdzeniach dotyczących mózgu. Serdecznie zachęcamy wszystkich ciekawskich do wytężenia szarych komórek!